راهنمای کپی پشت و روی کارت بر روی یک صفحه در شارپ 182 ، شارپ 202 و شارپ 232

راهنمای کپی پشت و روی کارت بر روی یک صفحه در شارپ 182 ، شارپ 202 و شارپ 232 کپی کارت شناسایی (ID Card) با استفاده از این قابلیت شما میتوانید پشت و روی کارت شناسایی را بر روی یک طرف صفحه کاغذ کپی کنید.       1- کارت شنا سایی خود را بر […]
فقط اعضای ویژه می توانند این محتوا را ببینند.